คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 40/2564 ของโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์
August 27, 2021
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
August 30, 2021

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ ม.มหิดล จัดโครงการการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะและความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (MU-EN Camp)

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธาน กล่าวเปิดกิจกรรมนำเสนอผลงานของทีมที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน 10 ทีม ของโครงการการฝึกอบรมพัฒนาความรู้ ทักษะและ ความสามารถการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (MU-EN Camp) โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุระ พัฒนเกียรติ คณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับและแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับเลือก พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.วิชญา รงค์สยามานนท์ อาจารย์ประจำคณะ และหัวหน้าโครงการกล่าวชี้แจงจุดประสงค์ในการจัดกิจกรรม จัดโดยสำนักงานวิทยบริการด้านสิ่งแวดล้อม – Office of Academic Services in Environment and Science (OASES) คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยการสนับสนุนของมหาวิทยาลัยมหิดล ผ่านการประชุมระบบออนไลน์

โดยกิจกรรมฯ นี้เป็นการนำเสนอโครงการ กิจกรรม นวัตกรรม หรือสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของครูและนักเรียน โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นพี่เลี้ยงและอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการนำความรู้ ทักษะการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของครูและนักเรียนไปปรับใช้เพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชน