มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมการนำเสนอแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่การจัดอันดับ Impact Rankings
August 30, 2021
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล รับฟังผลการดำเนินงานของส่วนงาน (University Council Visit : 2) ครั้งที่ 41/2564 ของวิทยาลัยศาสนศึกษา
August 30, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุมหารือในการเข้าร่วมเครือข่าย The Worldwide Universities Network (WUN)

วันที่ 30 สิงหาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร เข้าร่วมประชุมหารือการเข้าร่วมเครือข่าย The Worldwide Universities Network (WUN) ร่วมกับ Prof. Dr. Huey-Jen Jenny Su, President, National Cheng Kung University สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) และ Prof. Peter Lennie, Executive Director, The Worldwide Universities Network (WUN) ผ่านระบบออนไลน์ โดยมหาวิทยาลัยมหิดลยินดีเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่าย WUN เพื่อพัฒนากิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการ วิจัย และการแลกเปลี่ยนนักศึกษา