คณะทันตแพทยศาสตร์ และ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมกัน
March 18, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมหารือในหัวข้อ “Sustainable Development Goals in Southeast Asia and Its Impact to Research”
March 19, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ครั้งที่ 1/2564

3

วันที่ 18 มีนาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)

ประธานการประชุม ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการดำเนินงานของศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ การสรุปผลงานด้านวิชาการ และอัตรากำลังปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2563) และความคืบหน้าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ กับ International Science Programme (ISP), Sweden และหารือเรื่องการสนับสนุนโครงการเพื่อการวิจัยต่อยอดและนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

เครดิตภาพ : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่