ม.มหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนฯ และยุทธศาสตร์การจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ฯ ในภาพรวมของประเทศ ในระยะยาว (5-10 ปี) ครั้งที่ 1/2564
March 18, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศด้านฟิสิกส์ ครั้งที่ 1/2564
March 19, 2021

คณะทันตแพทยศาสตร์ และ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมกัน

1616069928496_copy_1024x683

วันที่ 18 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ ทันตแพทย์ศิริชัย เกียรติถาวรเจริญ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ และ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ระหว่าง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ สิรินธรทันตพิพิธ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปและรายวิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) เพื่อส่งเสริมการศึกษาทางวิชาการทางด้านทันตแพทยศาสตร์ ด้วยภาษาอังกฤษ สำหรับปีการศึกษา 2564 และ ส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาลัยนานาชาติ ผู้สนใจสาขาทันตแพทย์ สามารถเข้าศึกษาต่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดลได้ในอนาคต