ม.มหิดล จัดงาน Healthy University Day 2021 “ร่วมกันสร้างจุดยืน ไม่รับทุนสนับสนุนทุกรูปแบบจากบริษัทบุหรี่/ยาสูบ”
March 18, 2021
คณะทันตแพทยศาสตร์ และ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการดําเนินการจัดการเรียนการสอนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมกัน
March 18, 2021

ม.มหิดล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนฯ และยุทธศาสตร์การจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ฯ ในภาพรวมของประเทศ ในระยะยาว (5-10 ปี) ครั้งที่ 1/2564

1616066846683_copy_1024x768

 

วันที่ 18 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้แทนอธิการบดี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปกำลังคนและภารกิจบริการด้านสาธารณสุข ในภาพรวมทั้งระบบ และยุทธศาสตร์การจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ สถาบันทางการแพทย์ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาพรวมของประเทศ ในระยะยาว (5-10 ปี) ครั้งที่ 1/2564โดยมี นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข และ ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานการประชุม เพื่อให้เกิดการบูรณาการ และการมีส่วนร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง สามารถดำเนินงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุด ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

เครดิตภาพ: กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข