มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม The 5th ASEAN+3 Rectors’ Conference
October 14, 2021
ม.มหิดล จัดประชุมเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหิดล – มจธ.
October 14, 2021

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุพรชัย กองพัฒนากูล รักษาการหัวหน้าศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมรับฟังการนำเสนอผลการตรวจประเมินตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำปี 2564 ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment โดยมี อาจารย์ ดร.เลิศยศ ตรีรัตนไพบูลย์ ประธานกรรมการและคณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้ส่วนงานได้นำจุดแข็งและแนวปฏิบัติที่ดีไปเป็นพื้นฐานในการพัฒนาส่วนงานให้มีการดำเนินการที่เป็นเลิศต่อไป