การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
October 14, 2021
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ประจำปีงบประมาณ 2565คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
October 15, 2021

ม.มหิดล จัดประชุมเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหิดล – มจธ.

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ นายแพทย์วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการวิชาการและบริหารเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหาวิทยาลัยมหิดล – มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (MU-KMUTT Biomedical Engineering & Biomaterials Consortium) ครั้งที่ 2/2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ผู้บริหารส่วนงานมหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์

มหาวิทยาลัยมหิดล มีแผนยุทธศาสตร์ 4 ด้านเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินงาน ซึ่งแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 Global Research and Innovation มีเป้าประสงค์หลักคือ World Class Research and Creative Innovation และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ส่งเสริมความร่วมมือด้านการวิจัยมุ่งเป้าหมาย (goal-oriented research) โดยมหาวิทยาลัยมหิดล และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ร่วมมือตั้งเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ เพื่อดำเนินการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม สร้างความเป็นเลิศด้านวิชาการ มีผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ และนวัตกรรมที่มีคุณภาพสูง สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงนโยบาย ระดับประเทศและระดับสากล อีกทั้ง สร้างพันธมิตรด้านการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน จะนำไปสู่การผลิตผลงานตีพิมพ์และนวัตกรรมคุณภาพสูง รวมทั้ง เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และทรัพยากรวิจัย นำไปสู่การยกระดับความร่วมมือกับเครือข่ายพันธมิตรในระยะยาว และยกระดับมหาวิทยาลัยมหิดลไปสู่มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการวิจัยต่อไป