มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม The 5th ASEAN+3 Rectors’ Conference
October 14, 2021
ม.มหิดล จัดประชุมเครือข่ายพันธมิตรการวิจัยด้านวิศวกรรมชีวเวชและชีววัสดุ มหิดล – มจธ.
October 14, 2021

การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment