คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ ปีที่ 5 “ในหลวงในความทรงจำ”
October 13, 2021
การตรวจประเมินคุณภาพตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2564 สถาบันวิทยาศาสตร์การวิเคราะห์และตรวจสารในการกีฬา ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
October 14, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม The 5th ASEAN+3 Rectors’ Conference

วันที่ 14 ตุลาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุม The 5th ASEAN+3 Rectors’ Conference ภายใต้หัวข้อ “ASEAN+3 University Education and Graduate Employability: Sharpening the Edge” ในโอกาสนี้ Dr. Hirofumi MAKINO, President, Okayama University from SixERS กล่าวเปิดการประชุม และ ดร.ชลธิศ ธีระฐิติ AUN Executive Director กล่าว Introductory Remark โดยมีผู้บริหารระดับสูงของสถาบันอุดมศึกษากว่า 51 มหาวิทยาลัย ที่เป็นสมาชิกเครือข่าย AUN จากประเทศสมาชิกอาเซียน+3 เข้าร่วมประชุม ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนแนวคิด best practices ในด้าน graduate employability สำหรับมหาวิทยาลัยภายในเครือข่ายได้นำไปต่อยอดความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่างๆ ในอนาคต