มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพุทธมณฑล
February 10, 2021
gpo,tm,ไทยชนะ,distancing,mask,hand washing,mahidol
คณะเวชศาสตร์เขตร้อน ม.มหิดล ร่วมงานแถลงข่าว “องค์การเภสัชกรรม (จีพีโอ) เตรียมศึกษาวิจัยวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดเชื้อตายในมนุษย์ระยะที่ 1 เดือนมีนาคมนี้”
February 10, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการ Digital KM Masterclass

km masterclass,mahidol,digital km masterclass

km masterclass,mahidol,digital km masterclass

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Digital KM Masterclass โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ จากนั้น คุณวันทนีย์ สุรพิบูล ผู้อำนวยการผู้บริหารฝ่าย Corporate Banking 2 Client Coverage 2.7 ในนามผู้แทนธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกล่าวแสดงความยินดี โดยมีผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงาน และบุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงานผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting

ภายในงานมีการเสวนา มหาวิทยาลัยมหิดล กับการเป็น Digital University โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศและวิทยาเขตกาญจนบุรี ดำเนินการเสวนาโดย นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ และ อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง หัวหน้าภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

กองพัฒนาคุณภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล พัฒนาโครงการ Digital KM Masterclass ขึ้น โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากธนาคารไทยพาณิชย์ โดยเป็นการดำเนินงานภายใต้โครงการ Mahidol Digital Convergence University (Mahidol DCU) เพื่อเป็นพื้นที่ในการจัดการความรู้ออนไลน์ รวบรวมและถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ในการสร้างนวัตกรรมกระบวนการทำงาน รวมถึงการใช้องค์ความรู้ต่างๆ เพื่อการเรียนรู้ฝังลึกลงไปในการปฏิบัติงาน สำหรับพัฒนาศักยภาพบุคลากร และสนับสนุนการบรรลุพันธกิจและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล ที่มุ่งมั่นสู่การเป็น Digital University

บุคลากรมหาวิทยาลัยมหิดล สามารถเข้าเรียนรู้ออนไลน์ ได้ที่ https://kmmasterclass.mahidol.ac.th และ We Mahidol Application