มหาวิทยาลัยมหิดล แสดงความยินดีกับส่วนงานที่ได้รับรางวัล “การประกวดเว็บไซต์ Sustainability มหาวิทยาลัยมหิดล”
February 10, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการ Digital KM Masterclass
February 10, 2021

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพุทธมณฑล

1

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รท.ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการประชุมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอพุทธมณฑล เพื่อร่วมรับฟังการชี้แจงและพิจารณาอนุญาตให้บุคลากร เจ้าหน้าที่ ครู อาจารย์ นักเรียนและนักศึกษา ในสถานศึกษาที่มีภูมิลำเนาอื่น นอกจากพื้นที่จังหวัดนครปฐม ซึ่งไม่รวมถึงจังหวัดสมุทรสาคร เข้ามาเรียนหรือปฏิบัติงานในสถานศึกษาได้ โดยมี นางสาวสลารีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอพุทธมณฑล เป็นประธานการประชุม ซึ่งมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่อำเภอพุทธมณฑล เข้าร่วมการประชุม ณ หอประชุมอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม