วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรมให้ข้อมูลการเรียนทันตแพทย์
March 10, 2021
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล เปิดตัวหลักสูตรวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST)
March 10, 2021

ม.มหิดล ร่วมการประชุมหารือโครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพเชิงลึก และการจัดอันดับของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย

DSC_3352

วันที่ 10 มีนาคม 2564 รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ Google Meet เพื่อหารือโครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพเชิงลึก และการจัดอันดับของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย โดยใช้ข้อมูล Country Insights Dashboard (CID) ของ Times Higher Education (THE) โครงการดังกล่าว จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เพื่อนำข้อมูลจากการประชุมมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ วิจัย จัดทำเป็นรายงานและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการยกระดับสถาบันอุดมศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล