ม.มหิดล ร่วมการประชุมหารือโครงการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพเชิงลึก และการจัดอันดับของสถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย
March 10, 2021
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ กับ บริษัท Think Blue Data Co., Ltd.
March 11, 2021

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล เปิดตัวหลักสูตรวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST)

dst1

วันนี้ (10 มีนาคม 2564) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดตัวหลักสูตร “วิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล” (DST) ระดับปริญญาตรีทางวิชาชีพ 4 ปี (หลักสูตรภาษาไทย) โดยหลักสูตรนี้ จะเน้นกระบวนการสร้างเสริมความรู้ ทักษะด้านวิทยาการ และเทคโนโลยีดิจิทัลของผู้เรียน ให้สามารถเชื่อมโยงความรู้ภาคทฤษฏีและภาคปฎิบัติเข้าด้วยกัน เพื่อการวิเคราะห์ปัญหาและโจทย์ในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลได้ เน้นการฝึกปฏิบัติงานให้นักศึกษาได้เรียนรู้และทำงานจริงกับบริษัทในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัลชั้นนำของประเทศไทย โดยมี ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย ดร.ปวิตรา เลี่ยมรักษ์ รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษาและรักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายสื่อสารองค์กรและสร้างความผูกพัน และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุดสงวน งามสุริยโรจน์ ประธานหลักสูตร DST มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมการเปิดตัวหลักสูตรผ่านระบบออนไลน์