คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล เปิดตัวหลักสูตรวิทยาการและเทคโนโลยีดิจิทัล (DST)
March 10, 2021
มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงข่าวการจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์และลานปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษาฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
March 11, 2021

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ม.มหิดล ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและบริการวิชาการ กับ บริษัท Think Blue Data Co., Ltd.

S__221642870

วันที่ 11 มีนาคม 2564 ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วย Professor Dr. Peter Fereed Haddawy รองคณบดีฝ่ายพัฒนางานวิจัย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ด้านการวิจัยและบริการวิชาการ กับ บริษัท Think Blue Data Co., Ltd. โดยมี Mr. Paul Janecek, Chief Executive Officer และ Mr. Sanjil Shrestha, Vice President Engineering ร่วมพิธีลงนามในครั้งนี้  ณ ห้อง IT 404 คณะ ICT มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือในด้านการให้คำปรึกษาทางด้านการทำวิจัย การจัดหาเงินทุน การดำเนินโครงการวิจัย และการฝึกอบรมต่าง ๆ รวมถึงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในระดับชาติ และระดับนานาชาติร่วมกัน