มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ Mahidol-Amata Medi-town ร่วมกับ TCELS และร่วมจัดตั้ง Thailand Life Sciences Cluster ในพิธีเปิดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2020 & Bio Asia Pacific 2020
October 28, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง “การใช้ประโยชน์สูงสุดจากการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ”
October 29, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม “สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการยกระดับสมรรถนะกำลังคน Upskill/Reskill”

32880

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมกิจกรรม “สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการยกระดับสมรรถนะกำลังคน Upskill/Reskill” ซึ่งสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) จัดขึ้น เพื่อสร้างแพลตฟอร์มการพัฒนาหลักสูตรอุดมศึกษาในรูปแบบ Modular Education และ/หรือ Modular Curriculum และเพื่อสร้างแพลตฟอร์มการเรียนรู้ตลอดชีวิตและทักษะเพื่ออนาคต (Upskill/Reskill) โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ ฤทธิเดช เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้มอบนโยบายการพัฒนาทักษะคนไทยพร้อมทำงานด้วย Upskill/Reskill โดยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะและการศึกษาที่ต้องมีการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติ เชื่อว่าการปรับการศึกษาของไทยในปัจจุบันจะสามารถนำไปใช้แก้ไขความซับซ้อนของโลกในยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ได้ การ Upskill/Reskill จะทำให้คนสมบูรณ์ขึ้นอย่างมีความสุข และสิ่งที่ดีจะเกิดขึ้น คือ ทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของนักศึกษาและประชาชนด้วยหลักสูตรที่ง่ายต่อความเข้าใจตอบโจทย์ที่ใครๆ ก็สามารถเรียนรู้ในสาขาต่างๆ ได้

ในกิจกรรมครั้งนี้ มีการเสวนา “สนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยการยกระดับสมรรถนะกำลังคน Upskill/Reskill” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาฯ กล่าวถึงนโยบายของกระทรวงเกี่ยวกับ Life Long Learning เรียนเกิน 8 ปีไม่ Retry จากนั้น นางสาวนัดดา เจ๊ะยอเด ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ สป.อว. พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปภากร พิทยชวาล ผู้อำนวยการเทคโนธานี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรา อั่งสกุล คณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และนายบุรินทร์ สังเกตกิจ รองประธานกรรมการบริษัท Top Engineering Cooperation ร่วมเสวนาถึงรูปแบบโครงการ Upskill/Reskill ของ สป.อว. การดำเนินโครงการ Upskill/Reskill สถาบันการศึกษา การจัดการเรียนการสอนแบบ Modular Curriculum ของมหาวิทยาลัย รวมถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ Upskill/Reskill