กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล เปิดตัวโครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจกปี 2
September 17, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมการสร้างเครือข่ายนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1
September 17, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการสัมมนา “การพลิกโฉมอุดมศึกษาต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงและการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ”

01

วันที่ 17 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.เนติ สุขสมบูรณ์ รองอธิการบดีฝ่ายการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการสัมมนา “การพลิกโฉมอุดมศึกษาต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงและการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ” ณ ห้องประชุมสุขเสริม สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ (กรมช่างอากาศ) กรุงเทพฯ ในโอกาสนี้ พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ประธานคณะกรรมาธิการ การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา กล่าวเปิดการสัมมนาและกล่าวถึงวัตถุประสงค์การสัมมนา จากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม บรรยายสรุป เรื่อง “นโยบายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ”

การสัมมนา “การพลิกโฉมอุดมศึกษาต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงและการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ” จัดขึ้นโดย คณะกรรมาธิการการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางการดําเนินการในการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดการพลิกโฉมสถาบันอุดมศึกษา ให้มหาวิทยาลัยทั่วประเทศได้รับทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องสําหรับเป็นแนวปฏิบัติที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อคณะกรรมาธิการการอุดมศึกษาฯ ประกอบการพิจารณาศึกษาและรายงานต่อวุฒิสภา ต่อไป ทั้งนี้ ในการสัมมนามีการบรรยาย ในหัวข้อ การพลิกโฉม มหาวิทยาลัยต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงและการวิจัย เพื่อการขับเคลื่อนประเทศ นโยบายการพัฒนากําลังคนเพื่อตอบสนอง ภาคอุตสาหกรรมและการขับเคลื่อนประเทศ และการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Re – Inventing University) ต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูง พร้อมเปิดเวทีอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการพลิกโฉม มหาวิทยาลัยต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ และแนวทางการพัฒนาทักษะและสมรรถนะของคนทุกช่วงวัย