ม.มหิดล รับประกาศนียบัตรในงาน “ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน 2563″
September 16, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการสัมมนา “การพลิกโฉมอุดมศึกษาต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงและการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ”
September 17, 2020

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล เปิดตัวโครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจกปี 2

2020.9.17_200917_10

วันที่ 17 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร.กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจกปี 2 เพื่อส่งเสริมพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน และเพิ่มจำนวนต้นไม้ในพื้นที่วิทยาเขตพญาไทให้มากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มการดูดกลับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากกิจกรรมต่างๆในพื้นที่วิทยาเขตพญาไทด้วย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ เป็นผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่วิทยาเขตพญาไท กล่าวต้อนรับ ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ภก.สุรกิจ นาฑีสุวรรณ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ คณะสาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ไกรชาติ ตันตระการอาภา รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะเวชศาสตร์เขตร้อน และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศศิวิมล แสวงผล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมพิธีรับมอบต้นไม้เพื่อนำไปปลูกในหน่วยงานต่อไป ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา คณะทัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล