มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการสัมมนา “การพลิกโฉมอุดมศึกษาต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงและการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ”
September 17, 2020
วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล ให้การต้อนรับอุปนายกสมาคมว่ายน้ำแห่งประเทศไทย
September 17, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมการสร้างเครือข่ายนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1

researcher-1

วันที่ 17 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ น.พ วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยเเละวิชาการ กล่าวเปิดการประชุมการสร้างเครือข่ายนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุม 411 อาคารศูนย์การเรียนรู้ (MLC) มหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้นเป็นการชี้เเจงยุทธศาสตร์การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยเเละนวัตกรรม การเเนะนำเเหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยจาก Program Management Unit : PMU เเละเงินรายได้มหาวิทยาลัย โดย ศาสตราจารย์ ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยเเละวิชาการ จากนั้นเป็นการเเบ่งกลุ่มนักวิจัยรุ่นใหม่ตามเครือข่ายนักวิจัยพี่เลี้ยง ดังนี้
– มนุษยศาสตร์และมนุษยวิทยา นำโดย ศ.ดร.วริยา    ชินวรรโณ
– สังคมศาสตร์และประชากรศึกษา นำโดย รศ.ดร.โธมัส กวาดามูซ
– Advanced therapy medicinal product (ATMP) /Vaccine นำโดย ศ.ดร.นพ.นรัตถพล เจริญพันธุ์
– Emerging Infectious Diseases (EID) นำโดย ศ.ดร.นพ.ประเสริฐ เอื้อวรากุล
– สังคมสูงวัย (Aging Society) นำโดย ศ.นพ.วีรศักดิ เมืองไพศาล
– New Drug Discovery นำโดย ศ.ดร.วัฒนาลัย ปานบ้านเกร็ด และ
– AI / Medical Devices นำโดย รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์

สำหรับการจัดการประชุมในครั้งนี้เพื่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ในงานวิจัยด้านต่างๆ ตามความเข้มเเข็งของมหาวิทยาลัยเเละเพื่อช่วยสนับสนุนให้นักวิจัยสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการ ยื่นเสนอขอรับทุนจากเงินรายได้มหาวิทยาลัยและเเหล่งทุนภายนอกจำนวนเพิ่มสูงขึ้น