กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล เปิดตัวโครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือนกระจกปี 2
September 17, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการประชุมการสร้างเครือข่ายนักวิจัยพี่เลี้ยงเพื่อบ่มเพาะนักวิจัยรุ่นใหม่ ครั้งที่ 1
September 17, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการสัมมนา “การพลิกโฉมอุดมศึกษาต่อการผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงและการวิจัยเพื่อการขับเคลื่อนประเทศ”