กองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 5
September 2, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงานสัมมนา Q-AOS Symposium 2020: “Living with Infectious Diseases: What is a sustainable society after COVID-19?”
September 3, 2020

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit คณะกายภาพบำบัด คณะศิลปศาสตร์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิด

visit10

วันที่ 2 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs Visit) ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในวันนี้ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ คณะกายภาพบำบัด คณะศิลปศาสตร์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้แทนของแต่ละส่วนงานให้การต้อนรับ เพื่อติดตามและแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงส่วนงานให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป