กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit คณะกายภาพบำบัด คณะศิลปศาสตร์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิด
September 2, 2020
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน
September 3, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงานสัมมนา Q-AOS Symposium 2020: “Living with Infectious Diseases: What is a sustainable society after COVID-19?”

S__22642717

วันที่ 2 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับเชิญจาก Kyushu University Institute for Asian and Oceanian Studies, University of Kyushu ประเทศญี่ปุ่น เป็น Keynote Speaker ในนามของมหาวิทยาลัยมหิดล ในหัวข้อเรื่อง Teaching and Learning in a Post-Pandemic Age: Exploring Ways Forward” ร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจาก School of Medicine and Health, University of Sydney และคณาจารย์จาก Kyushu University ในงานสัมมนา Q-AOS Symposium 2020: “Living with Infectious Diseases: What is a sustainable society after COVID-19?” ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งนี้ Kyushu University เป็นคู่ความร่วมมือสำคัญของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยกองกิจการนักศึกษาและกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล จะร่วมดำเนินการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักศึกษาร่วมกันเป็นเวลา 3 ปีภายใต้โครงการ ASTw (2021-2023)