มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงานสัมมนา Q-AOS Symposium 2020: “Living with Infectious Diseases: What is a sustainable society after COVID-19?”
September 3, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “Healthcare 2020 : สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ”
September 3, 2020

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน

S__44245355

วันที่ 3 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดวงพร อาภาศิลป์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ ต้อนรับ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงการต่างประเทศ เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue : ACSDSD) ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ในโอกาสนี้ คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ร่วมรายงานผลการดำเนินการต่างๆ ของทางศูนย์ที่ผ่านมา เช่น การทำงานวิจัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนในอาเซียน การให้ทุนวิจัยในระดับปริญญาเอก (ASEAN Doctoral Fellowship program) แก่นักศึกษาจากอาเซียน เพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนและขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมในอาเซียน การเผยแพร่องค์ความรู้ต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสตร์เกี่ยวกับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนา และการทำหน้าที่ของศูนย์ในการเป็นเวทีในการหารือระหว่างสมาชิกในประเทศอาเซียน และประเทศอื่นๆ ที่สนใจในกิจกรรมของประเทศในอาเซียน