กองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 5
September 2, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมงานสัมมนา Q-AOS Symposium 2020: “Living with Infectious Diseases: What is a sustainable society after COVID-19?”
September 3, 2020

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit คณะกายภาพบำบัด คณะศิลปศาสตร์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิด