อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติออกบูธจัดกิจกรรมในงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 17 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี
September 2, 2020
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit คณะกายภาพบำบัด คณะศิลปศาสตร์ สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว และ หอสมุดและคลังความรู้ มหาวิทยาลัยมหิด
September 2, 2020

กองบริหารงานวิจัย ม.มหิดล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System” รุ่นที่ 5

pre15

วันที่ 2 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของ University Ranking และบทบาทของนักวิจัยรุ่นใหม่” ในโครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System รุ่นที่ 5 ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมและอาคารจอดรถมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยมี ศาสตราจารย์ นพ.วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ บรรยายในหัวข้อ “ความก้าวหน้าของอาจารย์และนักวิจัยในมหาวิทยาลัย” โดยมี ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง รองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ บรรยายในหัวข้อ “นโยบายและทุนเพื่อสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่” และ ดร.วรรณพ วิเศษสงวน ผู้อำนวยการศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักวิจัยรุ่นใหม่

จากนั้น  เป็นการเสวนา หัวข้อ “ทิศทางการสร้างงานวิจัยแบบบูรณาการให้ตอบโจทย์ประเทศและสร้างเครือข่ายวิจัยระดับนานาชาติ” โดยเมธีวิจัยอาวุโส และผู้ทรงคุณวุฒิ  ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมี ชูทรงเดช มหาวิทยาลัยศิลปากร และ รองศาสตราจารย์ ดร.โธมัส กวาดามูซ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมการเสวนาครั้งนี้ ภายหลังการเสวนาเป็นการบรรยายในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงร่างอย่างไรให้ได้รับทุน : วิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ และนำผลงานไปใช้ประโยชน์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.นสพ.กำลัง  ชุมพลบัญชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม

โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System รุ่นที่ 5 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 – 3 กันยายน 2563   โดยเกิดจากความร่วมมือของมหาวิทยาลัยมหิดล สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกสว.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อสร้างความมั่นใจว่านักวิจัยรุ่นใหม่ที่เข้าร่วมโครงการจะสามารถสร้างโจทย์วิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ ผลิตผลงานวิจัยที่มีมาตรฐานสูง ได้รับการตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ ตลอดจนกระตุ้นให้นักวิจัยได้มองเห็นแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหา
ของประเทศได้