มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงาน “Healthcare 2020 : สุขภาพดี วิถีใหม่ ใจชนะ”
September 3, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมความสำเร็จของโครงการ Total Innovation Management Enterprise
September 4, 2020

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit (คณะเทคนิคการแพทย์ / สถาบันโภชนาการ / วิทยาลัยนานาชาติ / วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา)

67863436-E78B-41C1-B1BC-20D549B5AC30

วันที่ 3 กันยายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมด้วย ดร.อรันย์ ศรีรัตนา ทาบูกานอน ผู้ช่วยคณบดีคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ และคณะเข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs Visit) ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในวันนี้ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานคณะเทคนิคการแพทย์ สถาบันโภชนาการ และ วิทยาลัยนานาชาติ และ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผู้แทนของแต่ละส่วนงานให้การต้อนรับ เพื่อติดตามและแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงส่วนงานให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป