สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ม.มหิดล จัดงาน“ ครบรอบ 18 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ ”
August 21, 2020
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดบรรยาย หัวข้อ “Agile Organization” และการนำเสนอผลงาน Dean’s Innovation Awads
August 21, 2020

คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมออนไลน์ เรื่อง Herbal Medicine in COVID-19: Immunological Aspect for Treatment and Prevention

herbal-1

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดประชุมวิชาการออนไลน์ เรื่อง “Herbal Medicine in COVID-19: Immunological Aspect for Treatment and Prevention” ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุวัฒนา จุฬาวัฒนทล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการออนไลน์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักฐานทางวิชาการด้านสมุนไพรเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน สำหรับการรักษาและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ในการเป็นวิทยากร ได้แก่ 1) อาจารย์ ดร.ภก.อนันต์ชัย อัศวเมฆิน สังกัดภาควิชาเภสัชวิทยา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข บรรยายในหัวข้อ “Immunology of COVID-19: Immune Response and Immunopathology” 2) ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ ที่ปรึกษา กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข บรรยายในหัวข้อ “ฟ้าทะลายโจร: หลักฐานวิชาการสำหรับโรค COVID-19” 3) รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.นพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ที่ปรึกษา สำนักงานข้อมูลสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ประธานวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรแห่งประเทศไทย สภาเภสัชกรรม บรรยายในหัวข้อ “กระชาย และสมุนไพรเพิ่มภูมิคุ้มกัน” และหัวข้อ “บทสรุปสำหรับเภสัชกรในทางปฏิบัติ

สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อ Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2 (SARS-CoV-2) หรือ COVID-19 ก่อให้เกิดปัญหาทางสาธารณสุขทั่วโลก ซึ่งในปัจจุบันยังไม่มียาจำเพาะในการรักษา COVID-19 แต่มีข้อมูลทั้งระดับ in vitro, สัตว์ทดลอง และการศึกษาเบื้องต้นในมนุษย์ รวมถึงยาหลายชนิดที่อาจจะใช้ในผู้ป่วยโรค COVID-19 ได้ อย่างไรก็ตาม ข้อมูลปัจจุบันในแง่ภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) ของโรค COVID-19 มีมากขึ้น ซึ่งจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการชี้นำถึงกระบวนการคิดค้นการใช้ยารักษาโรค COVID-19 ได้ รวมถึงการใช้สมุนไพร โดยพบการศึกษาเบื้องต้นในการใช้สมุนไพรหลากหลายชนิดในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค เพื่อหวังผลในการรักษาหรือป้องกัน COVID-19 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการศึกษาการใช้สมุนไพรของประเทศจีน จนนำมาซึ่งความสนใจต่อสมุนไพรไทยหลายชนิด เช่น ฟ้าทะลายโจร กระชาย หรือสมุนไพรอื่นๆ ที่มีผลเพิ่มภูมิคุ้มกัน เป็นต้น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้เล็งเห็นความสำคัญของหลักฐานทางวิชาการในการใช้สมุนไพรในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และผลในการรักษาหรือป้องกันโรค COVID-19 เพื่อให้เกิดประสิทธิผลและความปลอดภัยต่อผู้ป่วย โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม จำนวน 362 คน

การประชุมวิชาการ ครั้งนี้ จัดขึ้นพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักฐานทางวิชาการด้านสมุนไพรเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน สำหรับการรักษาและป้องกันโรค COVID-19 เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขทางเภสัชกรรม สามารถนำความรู้ไปใช้อย่างถูกวิธีในการดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนร่วมกันส่งเสริมให้เกิดการใช้สมุนไพรในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องกันหรือรักษาโรค COVID-19 อย่างเหมาะสม