คณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล จัดประชุมออนไลน์ เรื่อง Herbal Medicine in COVID-19: Immunological Aspect for Treatment and Prevention
August 21, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เตรียมความพร้อมห้องเรียน และห้องปฏิบัติการสำหรับการเปิดเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563
August 21, 2020

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ม.มหิดล จัดบรรยาย หัวข้อ “Agile Organization” และการนำเสนอผลงาน Dean’s Innovation Awads

med-12

วันที่ 21 สิงหาคม 2563 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Conference) ครั้งที่ 27 ภายในงานมีการนำเสนอผลงาน Dean’s Innovation Awads โดยมี รองศาสตราจารย์ นพ. ธันย์ สุภัทรพันธุ์  รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้เกียรติเป็นผู้ให้คำแนะนำพร้อมเสนอแนะแนวทาง ความคิดสร้างสรรค์ เทคนิค ที่ผู้นำเสนอสามารถนำไปประยุกต์ไปปรับใช้อย่างเหมาะสม ณ  ห้องประชุม 910 ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

จากนั้น  เป็นการบรรยายในหัวข้อ “Agile Organization”  โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร. นพ. ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นวิทยากรบรรยาย โดยกล่าวถึงความสำคัญของการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรมากกว่าการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ และการเปลี่ยนแนวคิดและลักษณะการทำงานแบบ Agile Organization ให้เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร เปลี่ยนจากลักษณะมีหลายชั้นของการบริหารหรือการบังคับบัญชา เป็นลักษณะเครือข่ายและเสริมให้ทำงานเป็นทีม และการเปลี่ยนรูปแบบจากการทำงานโดยทีมที่ถาวร เป็นการสร้างทีมจากเครือข่ายหรือการบูรณาการ เป็นกระบวนการที่จะช่วยให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้น