วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา ม.มหิดล ร่วมการเสวนาเรื่อง “การสร้างความร่วมมือระหว่างองค์กรเพื่อความเป็นเลิศทางการกีฬา”
September 9, 2020
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม “การแข่งขันฝึกปฏิบัติการด้านพลังงานแสงอาทิตย์”
September 10, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก อพ.สธ. ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสวนสิรีฯและให้คำปรึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริฯ

1599656894869_copy_1024x768

วันที่ 9 กันยายน 2563 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ นายพรชัย จุฑามาศ รองผู้อำนวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (อพ.สธ.) และ ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. และรองหัวหน้าสำนักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ พร้อมคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติและให้คำปรึกษาแนวทางการดำเนินงานเพื่อสนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ ในฐานะรักษาการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ พร้อมด้วย นางรัตนา เพ็ชรอุไร ที่ปรึกษาด้านการวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสัมมนา อุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา