มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับผู้แทนจาก อพ.สธ. ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมสวนสิรีฯและให้คำปรึกษาแนวทางการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริฯ
September 9, 2020
สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดโครงการสัมมนาวิชาการ “การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน ครั้งที่ 6”
September 10, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล จัดกิจกรรม “การแข่งขันฝึกปฏิบัติการด้านพลังงานแสงอาทิตย์”

S__4169743

วันที่ 9 กันยายน 2563 ผศ.ดร.กฤษฎา อัศวสกุลเกียรติ รองคณบดีฝ่ายเสริมสร้างความร่วมมือและกิจกรรมเพื่อสังคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานจัดกิจกรรม “การแข่งขันฝึกปฏิบัติการด้านพลังงานแสงอาทิตย์” ภายใต้โครงการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนด้วยทักษะทางวิศวกรรม​ และเทคโนโลยี 4.0” โดยมหาวิทยาลัยมหิดลร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา​วิทยาศาสตร์​ วิจัยและ​นวัตกรรม (สป.อว.) จัดขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะความรู้ด้าน STEM ศึกษาให้แก่โรงเรียนในเขตจังหวัดนครปฐม ทำให้เกิดการส่งเสริมการเรียนรู้ด้าน STEM นอกห้องเรียน ครูและนักเรียนเกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและนำความรู้ที่ได้จากกิจกรรมนี้ไปพัฒนาต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยมี อ.ดร.สุพรรณ ทิพย์ทิพากร​ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า​ กล่าวรายงานวัถุประสงค์ ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จ.นครปฐม

กิจกรรมดังกล่าว มีโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและระดับชั้นมัธยมศึกษา ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันด้านพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 11 โรงเรียน ซึ่งนักเรียนจะต้องคิดค้นและออกแบบประดิษฐ์โมเดลต้นแบบด้านพลังงานแสงอาทิตย์และนำเสนอผล ต่อคณะกรรมการ โดยผลการแข่งขันครั้งนี้มีทีมที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ดังนี้
1) รางวัลชนะเลิศ ได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 5,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนเพิ่มวิทยา จากผลงาน Sun​ Light
2) รางวัลความคิดสร้างสรรค์ ได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล​ ๑ (วัดพระงาม)​ จากผลงาน T.B.1 (รถซิ่ง)​
3) รางวัล Popular Vote ได้รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัลมูลค่า 2,000 บาท ได้แก่โรงเรียนเทศบาล​ ๕ วัดพระปฐมเจดีย์​ จากผลงาน​ T.S.B.​5