คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์แผนจีน
November 13, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “กาญจนบุรี ใจเกินร้อย ครั้งที่ 15 มนต์ไทรโยค”
November 15, 2020

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีลงนามความร่วมมือในการเปิดหลักสูตรใหม่เทคโนโลยีสร้างสรรค์ (Creative Technology)

_DSC8372

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีลงนามความร่วมมือในการเปิดหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตร Bachelor of Arts and Science in Creative Technology) โดยมี รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงจุฬธิดา โฉมฉาย คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ ดร.ณรงค์ ปรางค์เจริญ คณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ แพทย์หญิงวัชรา ริ้วไพบูลย์ คณบดีวิทยาลัยราชสุดา และ ดร.พัฒนศักดิ์ มงคลวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงนามความร่วมมือในการเปิดหลักสูตรดังกล่าว

ในโอกาสนี้ ดร.โชค บูลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร.ท. ทพ.ชัชชัย คุณาวิศรุต รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และผู้บริหารส่วนงาน เข้าร่วมเป็นเกียรติภายในงาน ณ ห้อง Studio 520 ชั้น 5 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ทั้งนี้ ดร.ชมพูนุท ผ่องจิตร์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษา วิทยาลัยนานาชาติ บรรยายรายละเอียดของหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตและวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ (หลักสูตรนานาชาติ) (หลักสูตร Bachelor of Arts and Science in Creative Technology) ซึ่งเป็นการสร้างสรรค์ความร่วมมือของวิทยาลัยนานาชาติ วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ วิทยาลัยราชสุดา และคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยมหิดล ภายใต้วัตถุประสงค์ที่จะนำจุดเด่นของแต่ละฝ่ายมาส่งเสริมประสิทธิภาพและความสามารถทางเทคโนโลยีสร้างสรรค์ ด้วยการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการประกอบวิชาชีพสาขาเทคโนโลยีสร้างสรรค์ด้วยมาตรฐานระดับนานาชาติ ผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ วิจัย และพัฒนางานทางด้านเทคโนโลยีสร้างสรรค์ในประเทศไทยและต่างประเทศ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และสังคม รวมทั้ง มีความเป็นผู้นำ มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ ตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และนำความรู้ไปใช้เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติต่อไป

จากนั้น ดร.โชค บูลกุล กรรมการสภามหาวิทยาลัยมหิดล ผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายหัวข้อ “The Future of Education” และ คุณกิตติพงษ์ วีระเตชะ หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านแบรนด์และการสื่อสาร บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) บรรยายหัวข้อ “Careers of the Future อาชีพแห่งอนาคต 2030