มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ Thailand Quality Award 2019 Winner Conference
August 6, 2020
พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563
August 7, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาของไทย เข้าสู่การประเมินคุณภาพ ผ่านระบบ QS Stars Rating โดย QS Quacquarelli Symonds Ltd

S__43835730

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาของไทย เข้าสู่การประเมินคุณภาพ ผ่านระบบ QS Stars Rating โดย QS Quacquarelli Symonds Ltd ร่วมกับผู้บริหารจากสถาบันอุดมศึกษา อีก 13 แห่ง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์รัฐชาติ มงคลนาวิน ผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้แทนจาก QS Quacquarelli Symonds Ltd ได้มีการแนะนำแนวทางการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสถาบัน ทั้ง 14 แห่ง ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กรุงเทพฯ

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาของไทยจำนวน 14 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เข้าสู่การประเมินคุณภาพผ่านระบบ QS Stars Rating โดย QS Quacquarelli Symonds Ltd และจะประสานข้อมูลร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในด้านข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพผ่านระบบดังกล่าว และสามารถนำผลจากรายงานการประเมินคุณภาพ มาใช้ในการกำหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษาของประเทศ