มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาของไทย เข้าสู่การประเมินคุณภาพ ผ่านระบบ QS Stars Rating โดย QS Quacquarelli Symonds Ltd
August 7, 2020
การตรวจประเมินคุณภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามเกณฑ์ EdPEx ประจำปี 2563 ในรูปแบบการตรวจประเมิน Online MU EdPEx Assessment
August 7, 2020

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563

S__37412869

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล ปีการศึกษา 2563 ผ่านทางระบบออนไลน์

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา  ว่า มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นในเรื่องคุณภาพของกระบวนการเรียนการสอน และให้ความสำคัญกับงานวิจัยอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยมหิดล จึงมีความก้าวหน้า และมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพสูงจำนวนมาก  จากการจัดอันดับ THE Asia University Rankings 2020 มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นอันดับ 1 ของประเทศไทย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยมหิดล ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการเป็นผู้นำด้านงานวิจัยคุณภาพของประเทศ  แม้ว่า  มหาวิทยาลัยมหิดลจะเป็นหลักสำคัญของบัณฑิตศึกษาของประเทศ แต่เราก็มิได้หยุดยั้งที่จะพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการของสังคม  มหาวิทยาลัยมหิดลได้สร้างหลักสูตรใหม่ๆ  ขึ้นตลอดเวลา  เรามั่นใจอย่างยิ่งว่า  ด้วยศักยภาพที่เรามีอยู่  เราจะสามารถสร้างนักศึกษาให้สำเร็จการศึกษาออกไปเป็นบุคคลที่มีคุณภาพและเป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยพัฒนาบ้านเมืองต่อไป และหวังว่าทุกคนจะใช้โอกาสนี้เก็บเกี่ยวความรู้และประสบการณ์ให้เต็มที่  เตรียมตัวเป็นนักวิจัย และนักวิชาการคุณภาพ   ที่จะสร้างสรรค์ผลงานวิจัย  องค์ความรู้  และนวัตกรรม  เพื่อช่วยให้ประเทศไทยพึ่งพาตนเองได้ เพื่อร่วมกันสร้างภูมิปัญญาให้สังคมโลกและมนุษยชาติต่อไป

จากนั้น ศาสตราจารย์ ดร.แพทย์หญิง พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กล่าวต้อนรับนักศึกษา แนะนำทีมผู้บริหารบัณฑิตวิทยาลัย แนะนำการวางแผนการศึกษาเพื่อให้สำเร็จการศึกษาตามเวลาที่หลักสูตรกำหนด ขั้นตอนต่าง ๆ ในการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ การลงทะเบียนรายวิชา การสอบวัดคุณวุฒิ (ระดับปริญญาเอก) การลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ การสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ การแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ และการขอสำเร็จการศึกษา  และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาแบบดิจิทัล ได้แนะนำนักศึกษาใหม่ในด้านการเรียนการสอน ทุนสนับสนุนต่าง ๆ สวัสดิการของนักศึกษาในมหาวิทยาลัยมหิดล