การปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ The Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical Workshops for Academics
August 6, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เรื่อง การสนับสนุนให้สถาบันอุดมศึกษาของไทย เข้าสู่การประเมินคุณภาพ ผ่านระบบ QS Stars Rating โดย QS Quacquarelli Symonds Ltd
August 7, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ Thailand Quality Award 2019 Winner Conference

1596716389111_copy_1024x684

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ Thailand Quality Award 2019 Winner Conference จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2563 ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ในโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ เสวนาในหัวข้อ “การออกแบบผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า” และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ปิยะมิตร ศรีธรา คณบดีคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เสวนาในหัวข้อ “การสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อส่งเสริมความผูกพันของลูกค้าและชุมชน”

สำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ จัดงานสัมมนาขึ้นเพื่อเผยแพร่วิธีปฏิบัติในการนำองค์กรสู่ความเป็นเลิศจากองค์กรที่ได้รับรางวัลในปี 2019 เพื่อส่งเสริมแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นเลิศตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ และสร้างความตระหนักให้กับองค์อื่นๆ ถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการนำแนวทางเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติไปประยุกต์ใช้ต่อไป