พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยหิดล ประจำปีการศึกษา 2563
August 5, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ Thailand Quality Award 2019 Winner Conference
August 6, 2020

การปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ The Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical Workshops for Academics

002

วันที่ 6 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ The Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical Workshops for Academics” พร้อมกล่าวขอบคุณวิทยากรจาก Macquarie University เครือรัฐออสเตรเลีย และผู้เข้าร่วมอบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Application ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2563 โดยมีคณาจารย์จากส่วนงานต่างๆของ มหาวิทยาลัยมหิดลเข้าร่วมการอบรมจำนวน 40 คน ซึ่งจะได้รับประกาศนียบัตรหลังผ่านการอบรมเพื่อรับรองการพัฒนาทักษะทางด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของมหาวิทยาลัยมหิดล