กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม / คณะวิศวกรรมศาสตร์ / คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร / คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์)
August 4, 2020
การปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ The Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning: Practical Workshops for Academics
August 6, 2020

พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยหิดล ประจำปีการศึกษา 2563

oriean32

วันที่ 5 สิงหาคม 2563 มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ โดยในปีนี้มีรูปแบบการจัดงาน 2 รูปแบบ ได้แก่ การร่วมกิจกรรมผ่านทางระบบออนไลน์ และการมาร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

ในโอกาสนี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวปฐมโอวาทแก่นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยกล่าวว่า หัวใจการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัย นักศึกษาต้องพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ สร้าง Creativity and Entrepreneurship มีความคิดสร้างสรรค์ พร้อมที่จะมองหาโอกาสให้กับตัวเองอย่างสม่ำเสมอ ในขณะเดียวกันต้องเปิดโอกาสให้ตนเองได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา และแน่นอนระหว่างการเรียนรู้ย่อมต้องเจอความผิดพลาดบ้าง ขอให้นำความผิดพลาดนั้นมาวิเคราะห์ และเรียนรู้เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จต่อไป

จากนั้น เป็นการแนะนำบทบาทสโมสรนักศึกษา และสภานักศึกษามหาวิทยาลัยมหิดล เวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ โดยศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหิดล อาทิ คุณธนชัย เรืองชัยสิทธิ์ ศิษย์เก่าวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล และคุณวิพัตรา โตเต็มโชคชัยการ ศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และการแสดงจาก MU Choir