พิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยหิดล ประจำปีการศึกษา 2563
August 5, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ Thailand Quality Award 2019 Winner Conference
August 6, 2020

Mahidol – Macquarie Center for International Education Closing Session of the Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning for Academics

002

On Thursday 6th August 2020, Assoc. Prof. Nopraenue Sajjarax Dhirathiti, Acting Vice President for International Relations and Corporate Communication, provided closing remarks for the Virtual Workshop on Improving Online Teaching and Learning, and thanked the invited contributors from Macquarie University and participants at the last session of the virtual workshop.

This course was presented on the Zoom platform through eight workshop sessions during 13th July – 6th August 2020, with 40 academics across Mahidol University participating. At the end of workshop, participants who have completed every component received certificates of completion to recognize their development of innovative skills in online teaching and learning.