มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีอัญเชิญองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณเข้าประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์
November 26, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายให้ความรู้ “EdPEx Changing Criteria”
November 26, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย ฯ

disaster04

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัชวีร์ ลีละวัฒน์ รองอธิการบดีฝ่ายสารสนเทศ และวิทยาเขตกาญจนบุรี มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะผู้แทนอธิการบดี เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย ในการอุปถัมภ์ของมูลนิธิเตรียมความพร้อมป้องกันภัยพิบัติในประเทศไทย กับสถาบันการศึกษา 15 แห่งทั่วประเทศ โดยมี คุณนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเปิดงาน เเละ ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต เอื้ออาภรณ์ อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวต้อนรับในฐานะเจ้าภาพการจัดงาน ณ ห้องประชุมชั้น 20 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (จามจุรี 10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการครั้งนี้ เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมความเข้มแข็งของงานพัฒนาเครือข่ายหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านภัยพิบัติประกอบด้วย หน่วยงานรัฐบาล ภาคเอกชน หน่วยงานการศึกษา เช่น มหาวิทยาลัย ภาคชุมชน และ ผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ด้านภัยพิบัติในสาขาต่างๆ นอกจากนี้ ยังสนับสนุนกิจกรรมด้านความร่วมมือทางวิชาการ และกิจกรรมเครือข่ายฯ ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคมด้านการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ รวมทั้งสนับสนุนการสร้างความเข้าใจ ความตื่นตัว ตระหนักรู้ และเตรียมความพร้อมรับมือจากผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยพิบัติสำหรับประชาชน ชุมชน รวมทั้งภาคเอกชน และหน่วยงานของรัฐ และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแถลงข่าวเปิดตัวเครือข่ายฯ และการจัดกิจกรรมเวทีเสวนาวิชาการ หัวข้อ “เตรียมพร้อมรับมือ  ภัยจากระดับน้ำทำเลสูงขึ้น” วิทยากรโดย คุณมนตรี เหลืองอิงคะสุต รองอธิการบดีกรมทรัพยากรธรณี และ เลขาธิการสมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย ดร.อานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา นักวิชาการด้านการเปลี่ยนเเปลงภูมิอากาศ รองศาสตราจารย์ ดร.สุจริต คูณธนกุลวงศ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมแหล่งน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์ ดร. สุทธิศักดิ์ ศรลัมพ์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา และหัวหน้าศูนย์วิจัยและพัฒนาวิศวกรรมปฐพี และฐานราก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมี  ดร.พิจิตต รัตตกุล ประธานกรรมการเครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย เป็นผู้ดำเนินรายการ รวมทั้งการจัดนิทรรศการการแสดงผลงานทางวิชาการด้านการจัดการความเสี่ยงและภัยพิบัติ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ผลงานวิจัย หลักสูตรการเรียนการสอนฯลฯ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและการจัดการภัยพิบัติ นำทีมโดย อาจารย์ ดร.วิมลมาศ บุญยั่งยืน ประธานหลักสูตร เเละ อาจารย์ ดร.กีรติ ศรีประไหม พร้อมทีมเข้าร่วมจัดกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย