มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญหอพักนักศึกษา (บ้านมหิดล) ประจำปีการศึกษา 2563
November 26, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย ฯ
November 26, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีอัญเชิญองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณเข้าประดิษฐานภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์

line_83003210165362_copy_1024x683

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 เวลา 17.09 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการเฉลิมพระเกียรติ 65 พรรษา สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน 2563 เป็นประธานในพิธีอัญเชิญองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณเข้าประดิษฐาน ภายในหอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์ โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล ศาสตราจารย์ นายแพทย์ธีระ รามสูต ศาสตราจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์ รามสูต ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล อาจารย์ ดร.ธิติคม พัวพันสวัสดิ์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนงาน คณาจารย์ บุคลากรจากส่วนงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีฯ ณ บริเวณหอพระฯ หน้าอาคารอำนวยการ สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยในช่วงเช้า รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในมหาวิทยาลัย และพิธีอัญเชิญองค์พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ เคลื่อนจากโรงหล่อพระพุทธรักษา อ.รุ่งศิลป์ มายังมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เมื่อขบวนอัญเชิญองค์พระฯ มาถึงยังมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ธันย์ สุภัทรพันธุ์ รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร และบุคลากรสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมถวายมาลัยสักการะองค์พระฯ เป็นปฐมฤกษ์ บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี แล้วจึงอัญเชิญองค์พระฯ แห่เวียนรอบมหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา ซึ่งมีหัวหน้าส่วนงาน พร้อมบุคลากรส่วนงานต่าง ๆ ร่วมถวายมาลัยสักการะตลอดเส้นทาง

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามพระพุทธรูปที่จัดสร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 65 พรรษาฯ นี้ ว่า “พระพุทธมหิดลมงคลปัญญาญาณ” ซึ่งหมายถึง “พระพุทธรูปที่นำมาซึ่งปัญญาหยั่งรู้อันกระจ่างแจ้งและเป็นมงคลแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล” และพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย “สธ.” มาประดิษฐานที่ผ้าทิพย์ นอกจากนั้น ยังพระราชทานพระราชานุญาตให้จัดสร้างหอพระเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป ณ บริเวณด้านหน้าอาคารอำนวยการของสถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา พระราชทานนามว่า “หอพระพุทธมหาสิริพีรยพัฒน์” และพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธย “สธ.” มาประดิษฐานที่หน้าบันของหอพระเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบไป