มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ เครือข่ายพัฒนาความเข้มแข็งต่อภัยพิบัติไทย ฯ
November 26, 2020
วิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล ลงนาม MOU กับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและสถาบันการศึกษา 13 แห่ง
November 26, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการบรรยายให้ความรู้ “EdPEx Changing Criteria”

edpex-05

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สมภพ ประธานธุรารักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล และ นางศิริลักษณ์ เกี่ยวข้อง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ บรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ EdPEx Changing Criteria เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ที่มีการเปลี่ยนแปลง และเตรียมความพร้อมให้แก่ส่วนงาน และผู้เกี่ยวข้อง มีความเข้าใจแนวทางการจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ ฉบับปี 2563 – 2564 และสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการองค์กรได้ โดยมี ผู้รับผิดชอบในการจัดทำรายงานการประเมินตนเองของส่วนงานและบุคลากรทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมงาน ณ ห้องกันภัยมหิดล ศูนย์ประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา