พิธีส่งมอบ “นวัตกรรม Mobile Battery Charger” ภายใต้โครงการ “MUEG Mobile Battery Charger”
October 27, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนโครงการ Mahidol-Amata Medi-town ร่วมกับ TCELS และร่วมจัดตั้ง Thailand Life Sciences Cluster ในพิธีเปิดงาน Thailand LAB INTERNATIONAL 2020 & Bio Asia Pacific 2020
October 28, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (Mahidol Industry Connection Center : MICC) และ อาคาร MaSHARES Co-Working Space MB

int-15

วันที่ 28 ตุลาคม 2563  ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธี เปิดศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (Mahidol Industry Connection Center : MICC)  พร้อมร่วมพูดคุยและเสวนาใน หัวข้อ Mahidol as an  Entrepreneurial Universityและเอกชนร่วมคิด มหิดลร่วมทำ โดยมี  ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ภัทรชัย กีรติสิน ผู้อำนวยการสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม และ ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ นรัตถพล เจริญพันธุ์   ผู้อำนวยการสถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล กล่าวถึงการสนับสนุนในการสร้าง Innovation Ecosystem ในมหาวิทยาลัยมหิดล  ณ  MaSHARES Co-Working Space MB สถาบันชีววิทยาศาสตร์โมเลกุล มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

สำหรับเวทีการสัมมนา  ในหัวข้อ เอกชนร่วมคิด  มหิดลร่วมทำ  โดยมี รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ สรนิต ศิลธรรม อดีตปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง  มไหสวริยะ  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วชิร คชการ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล    คุณนล เรืองเนาวรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเมือง (Urban Development) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)  คุณสุพจน์ มหพันธ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซีพี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด   และคุณวนัส แต้ไพสิฐพงษ์ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)  ร่วมพูดคุยเสวนาเกี่ยวกับ แนวทางการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับภาคอุตสาหกรรมในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถตอบโจทย์สังคมและภาคอุตสาหกรรม พร้อมขับเคลื่อนนวัตกรรมและเทคโนโลยี สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับสังคม

มหาวิทยาลัยมหิดล โดยสถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม หรือ iNT ได้จัดตั้งศูนย์ Mahidol Industry Connection Center หรือ MICC ขึ้น   เพื่อเป็น  Gateway เชื่อมโยงให้เกิดความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลกับภาคอุตสาหกรรม และการเปิดใช้งานMaSHARES Co-Working Space MB เพื่อให้หน่วยงานภายนอกได้เห็นถึงความพร้อมของมหาวิทยาลัยมหิดลที่จะผลักดันผลงานวิจัยไปสู่ภาคอุตสาหกรรม ซึ่งดูแลตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ สะท้อนความเป็นผู้นำด้านงานวิจัยและนวัตกรรม ความเป็นผู้ประกอบการ และแสดงถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล