พิธีส่งมอบ “นวัตกรรม Mobile Battery Charger” ภายใต้โครงการ “MUEG Mobile Battery Charger”
October 27, 2020
Mahidol University signs MOU with TCELS for the project “Mahidol-Amata Medi-town” and to establish Thailand Life Sciences Cluster, in the opening ceremony of Thailand LAB INTERNATIONAL 2020 & Bio Asia Pacific 2020
October 28, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดศูนย์ร่วมคิดพาณิชย์นวัตกรรม (Mahidol Industry Connection Center : MICC) และ อาคาร MaSHARES Co-Working Space MB