พิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562
October 2, 2020
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
October 6, 2020

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

26_copy_1024x682

วันที่ 5 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา เป็นวันแรก

ในปีการศึกษา 2562 สภามหาวิทยาลัยมหิดล มีมติขอพระราชทานทูลเกล้าฯ ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชากายภาพบำบัด แด่ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจมากมายเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขนานัปการแก่อาณาประชาราษฎร์ทุกหมู่เหล่าทั่วประเทศ และได้ทรงสนับสนุนให้มีโครงการกายภาพบำบัด โครงการเก้าอี้สุขใจ โครงการรองเท้าคู่แรก และโครงการรถสิริเวชยาน สำหรับผู้ป่วยติดเตียงในถิ่นทุรกันดารที่ไม่สามารถไปสถานพยาบาลเพื่อรักษาตนเองได้ ตลอดจนทรงมีพระราชดำริโครงการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขสำหรับบุคลากรทางการแพทย์จากประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ซึ่งด้วยพระมหากรุณาธิคุณทำให้นักกายภาพบำบัดจากสปป.ลาวได้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาวิชาชีพกายภาพบำบัดที่จัดโดยคณะกายภาพบำบัด ร่วมกับส่วนงานในมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างต่อเนื่องทุกปี

สำหรับพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562 มีผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ทั้งสิ้น 6,325 ราย โดยแบ่งเป็น 2 วัน คือ วันจันทร์ที่ 5 และวันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 ซึ่งในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ช่วงบ่าย มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จำนวน 4 ราย และมีผู้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2,098 ราย ซึ่งได้แก่บัณฑิตจาก บัณฑิตวิทยาลัย คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาลัยดุริยางคศิลป์