สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
October 5, 2020
คณะผู้บริหาร ม.มหิดล รับฟังข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน (PA Visit) คณะกายภาพบำบัด
October 7, 2020

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 6 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

23

วันที่ 6 ตุลาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ไปในการพิธีพระราชทานปริญญาบัตร และประกาศนียบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากมหาวิทยาลัยมหิดล และสถาบันสมทบ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดยในวันนี้เป็นวันที่สอง แบ่งเป็น 2 ช่วง

ช่วงเช้า มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 2,141 ราย จาก บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยการจัดการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์

ช่วงบ่าย มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจำนวน 2,086 ราย จาก วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา คณะกายภาพบำบัด วิทยาลัยศาสนศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะศิลปศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตอำนาจเจริญ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฏเกล้า วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก วิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ และวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศ

นอกจากนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 6 ราย เกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ จำนวน 8 ราย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ จำนวน 1 ราย ผู้ได้รับทุนมหิดลวิทยาจารย์จำนวน 1 ราย และผู้ได้รับทุนภูมิพล จำนวน 3 ราย

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศ มีการขยายหลักสูตรการศึกษาออกไปหลากหลายสาขาวิชา เพื่อให้ครอบคลุมต่อความต้องการของประเทศ โดยเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ให้ความสำคัญต่อการผลิตผลงานวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งในแต่ละปี มหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานวิชาการเป็นจำนวนมาก ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับนานาชาติ ส่งผลให้มหาวิทยาลัยมหิดลยังคงได้รับการจัดอันดับจากหลายสถาบัน เป็นมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของประเทศไทย ตลอดหลายปีที่ผ่านมา