คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แถลงข่าวการจัดงานศิระกรานพระภูบาลนวมินทร์ น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
October 1, 2020
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
October 5, 2020

พิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีการศึกษา 2562

grad11

วันที่ 2 ตุลาคม 2563 ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในพิธีมอบครุยวิทยฐานะแก่ผู้ทรงคุณวุฒิผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องจรินทร์ยารัศมิ์ ชั้น 3 อาคารอทิตยาทร วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา

โดยในปีการศึกษา 2562 มีผู้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ของมหาวิทยาลัยมหิดล จำนวน 6 ราย ได้แก่

1. ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลทนันทน์ ปริญญาแพทยศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

2. รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงนพมาศ สุนทรเจริญนนท์ ปริญญาเภสัชศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

3. ศาสตราจารย์ ดร.ยาซูฮิโก ซูซูกิ ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

4. ศาสตราจารย์ ดร.วิลเลียม เอช แมทริวส์ ปริญญาวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ฟิสิกส์)

5. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.สมจิต หนุเจริญกุล ปริญญาพยาบาลศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

6. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สุชาติ อินทรประสิทธิ์ ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิตกิตติมศักดิ์

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563 ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา