มหาวิทยาลัยมหิดล เยี่ยมชมความสำเร็จของโครงการ Total Innovation Management Enterprise
September 4, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14 หัวข้อ “iHumanities : เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต”
September 8, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล รับรางวัลในงาน “วันภูมิปัญญานักรบไทย” ประจำปี 2563

1599269263169_copy_1024x684

วันที่ 3 กันยายน 2563 รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นริศ หนูหอม รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รับมอบประกาศเกียรติคุณในโอกาสที่ได้สร้างคุณประโยชน์ต่อกองทัพบก และการวิจัยเพื่ออุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ภายใต้โครงการทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ ในงาน “วันภูมิปัญญานักรบไทย” โดยมี พลเอก อัครเดช บุญเทียม รองเสนาธิการทหารบก เป็นประธานในพิธี จัดขึ้นโดย กองทัพบก และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ณ กองบัญชาการกองทัพบก กรุงเทพฯ

โดนผลงานของ รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ “โครงการการวิจัยต่อยอดหุ่นยนต์ทางทหารในระดับอ้างอิงมาตรฐานสากลเพื่อเสริมมาตรการป้องกันเชิงรุก” และผลงานของ ผศ.ดร.นริศ หนูหอม รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ “โครงการรู้จำภาพเพื่อใช้ในการพัฒนาอุปกรณ์ต้นแบบเพื่อตรวจจับและแจ้งเตือนอัตโนมัติสำหรับบุคคลที่มีอาวุธมีด และแจ้งเตือนอัตโนมัติโดยใช้อัลกอรีทึมการเรียนรู้เชิงลึก”