คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล รับรางวัลในงาน “วันภูมิปัญญานักรบไทย” ประจำปี 2563
September 5, 2020
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
September 8, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14 หัวข้อ “iHumanities : เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต”

2020_6.9.8_200908
 วันที่  8 กันยายน 2563 ศาสตราจารย์ นพ.บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานกล่าวต้อนรับ  การประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14 หัวข้อ “iHumanities : เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐมา พงศ์ไพโรจน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ด้านวิเทศสัมพันธ์ กล่าวเปิดงาน ณ อาคาร 4 คณะสังคมศาตร์และมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล
         จากนั้นเป็นการปาฐกถาหัวข้อ “Usage of Technology on Human Life and Society” โดย Prof. Dr.Ainin Binti Sulaiman จาก University of Malaya โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มรกต  ไมยเออร์  สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย เป็นผู้ดำเนินรายการ และการเสวนากลุ่มหัวข้อ “มนุษย์ การแพทย์และสุขภาพ : ประเด็นท้าทาย” ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ปิยณัฐ ประถมวงษ์ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
           การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งนี้ จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 8 – 9 กันยายน 2563 ณ คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา โดย เครือข่ายสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยมหิดลมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น ระหว่างสาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การแพทย์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมที่เกิดผลกระทบจากความเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิชาการของอาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ และนักศึกษา ในประเด็นที่มีความน่าสนใจและหลากหลาย