คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.มหิดล รับรางวัลในงาน “วันภูมิปัญญานักรบไทย” ประจำปี 2563
September 5, 2020
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit สถาบันพัฒนาสุขภาพอาเซียน
September 8, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ เวทีวิจัยมนุษยศาสตร์ไทย ครั้งที่ 14 หัวข้อ “iHumanities : เทคโนโลยี สุขภาพ และชีวิต”