อาจารย์จากวิทยาลัยนานาชาติ ม.มหิดล รับรางวัลนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ ประจำปี 2563
August 17, 2020
มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายหัวข้อ “การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ” ผ่านระบบออนไลน์
August 19, 2020

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผนึกความร่วมมือ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) พัฒนาบุคลากร เร่งงานวิจัยนวัตกรรม รับมือโลกยุค “ดิสรัปชัน” หลังชีวิตปกติวิถีใหม่ New Normal

131915

วันที่ 17 สิงหาคม 2563 รศ.ดร. นภเรณู สัจจรักษ์ ธีระฐิติ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นำทีมมหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมโครงการความร่วมมืออมตะ-มหิดล โดยมี รศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.จำรัส พร้อมมาศ ที่ปรึกษาคณบดี ผศ.ดร.วรากร เจริญสุข รองคณบดี รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และ รศ.ดร.ธนภัทร์ วานิชานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรและสื่อสารองค์กร เข้าร่วมหารือความร่วมมือกับ คุณนล เรืองเนาวรัตน์ ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาเมือง (Urban Development) บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมทั้งเข้าหารือและเยี่ยมชมบริษัทต่าง ๆ ประกอบด้วยบริษัท ออโตลิฟ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท คาโอ อินดัสเตรียล ( ประเทศไทย ) จำกัด บริษัท ไทรอัมพ์ มอเตอร์ไซเคิลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด บริษัท ซันคอล ไฮ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท ไดกิ้น อินดัสทรีส์ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยการประชุมหารือครั้งนี้เพื่อสร้างความร่วมมือพัฒนาบุคลากรในบริษัทดังกล่าว ทั้งด้าน Knowledge management และ Technical skill โดยการปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอนให้ตอบโจทย์การใช้งานจริงในสายการผลิต รวมทั้งนำความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่ อาทิ Robotics, AI, IoT (Internet of Things) และ ระบบ Automation มาพัฒนาคุณภาพการผลิตและทดแทนแรงงานมนุษย์ รวมทั้งสร้างความร่วมมือทางด้านงานวิจัยเพื่อพัฒนา แก้ไขปัญหาภายในโรงงาน และส่งเสริมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาเข้าสู่ตลาดแรงงานให้มีความพร้อมทำงานได้ทันที