คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ผนึกความร่วมมือ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด(มหาชน) พัฒนาบุคลากร เร่งงานวิจัยนวัตกรรม รับมือโลกยุค “ดิสรัปชัน” หลังชีวิตปกติวิถีใหม่ New Normal
August 18, 2020
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit คณะวิทยาศาสตร์
August 19, 2020

มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายหัวข้อ “การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ” ผ่านระบบออนไลน์

edu8

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. นภเรณู  สัจจรักษ์  ธีระฐิติ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวเปิดการบรรยาย International Relations Knowledge Management Series หัวข้อ “การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ” โดยกองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ แง่คิด ข้อพึงระวังและสังเกตในการจัดทำข้อตกลงกับต่างประเทศ โดยมีนางสาวสุชาดา พฤกษทลกุล กองวิเทศสัมพันธ์ บรรยายหัวข้อ “ความรู้ทั่วไปการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ” นางสาวสุธาสินี สัณหรัติ กองกฎหมาย บรรยายหัวข้อ “ข้อตกลงในแง่กฎหมาย” และ นางสาวพลอยพรรณ จิตรแจ้ง สถาบันบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม บรรยายหัวข้อ “ข้อตกลงในแง่ทรัพย์สินทางปัญญาและการรักษาความลับ” ผ่านระบบประชุมออนไลน์ ZOOM Meeting ในการนี้ ผู้บริหารส่วนงานที่กำกับดูแลด้านวิเทศสัมพันธ์ และเครือข่ายเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ เข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถติดตามชมการบรรยายย้อนหลังผ่านทาง https://op.mahidol.ac.th/ir/ ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2563 เป็นต้นไป