มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายหัวข้อ “การจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับต่างประเทศ” ผ่านระบบออนไลน์
August 19, 2020
สภามหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมแสดงความยินดีแด่ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
August 19, 2020

กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ม.มหิดล จัดโครงการ SDGs Visit คณะวิทยาศาสตร์

717908

วันที่ 19 สิงหาคม 2563 รองศาสตราจารย์ ดร. กิติกร จามรดุสิต รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมคณะ เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (SDGs Visit) ของส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในวันนี้ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ คณะวิทยาศาสตร์ โดยมีผู้บริหารของส่วนงานให้การต้อนรับ เพื่อติดตามและแบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน พร้อมทั้งให้คำแนะนำเพื่อนำไปปรับปรุงส่วนงานให้เกิดการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป